Hala logistyczna w Bolesławcu – Projektowany obiekt jest halą logistyczną z zapleczem socjalno-biurowym , administracyjnym i technicznym, projekt zagospodarowania terenu. Prezentacja gotowego obiektu:


Projektowane zagospodarowanie działki.
Usytuowanie obiektu.
Projektowany budynek usytuowany jest na działkach nr 541/8, 541/10, 541/12, w zachodniej części terenu.
Odległości od granicy z działkami sąsiednimi wynoszą:
– od południa – 81,20m od granicy działki gminnej, która w pasie 15,0m stanowi służebność przejazdową,
– od zachodu – 34,70m od granicy działki kolejowej,
– od północy – 22,30m od granicy działki,
– od wschodu – 168,30 od granicy działki kolejowej.
Od południa projektuje się dwa wjazdy na działkę – jeden dla samochodów ciężarowych i jeden dla samochodów osobowych.
Miejsca gromadzenia odpadów stałych lokalizuje się w południowo-zachodnim oraz północno-wschodnim narożniku hali logistycznej w odległości min.10m od drzwi i otwieranych okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz min.3m od granicy działki.

Układ komunikacyjny
Dwa wjazdy na działkę zaprojektowane zostały z działek gminnych nr 541/9, 541/11 i 541/13, z których wydzielono pas szerokości 15,0m stanowiący służebność przejazdową z prawem do inwestowania – etap 1a
We wschodniej części terenu zaprojektowano parking dla 514 samochodów osobowych, do którego przewidziano osobny dojazd – etap 1a
Przed halą, od strony południowej, zaprojektowano parking oraz plac manewrowy dla 30 samochodów ciężarowych. Bramy załadunkowe wraz z placami manewrowymi zlokalizowano we wschodniej elewacji hali. Zaprojektowano drogę dla samochodów ciężarowych wokół budynku- etap 1a
Wejścia do budynku hali znajdują się od strony wschodniej, bezpośrednio na halę oraz przez część socjalno-biurową. Wejście do części socjalno-biurowej znajduje się od strony wschodniej. Projektuje się wyjścia ewakuacyjne z hali i części socjalno-biurowej od strony wschodniej oraz zachodniej.
Etap inwestycji 1b obejmuje place manewrowe oraz pochylnie zjazdowe do doków dla hali w etapie 1b.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
Powierzchnia terenu planowanej inwestycji objęta granicami mapy do celów projektowych :
– POWIERZCHNIA DZIAŁKI 541/8 – 248 158,00m2
– POWIERZCHNIA DZIAŁKI 541/10 – 510,00m2
– POWIERZCHNIA DZIAŁKI 541/12 – 5 852,00m2
– POWIERZCHNIA TERENU – 254 520m2
– POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 61 323m2- projektowany wskaźnik zabudowy 0,24(max wskaźnik zabudowy 0,7- warunek z MPZP jest spełniony)
– TEREN UTWARDZONY – 56 506m2
– TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY PRZEZNACZONY POD ZIELEŃ – 136 691m2

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Etapowanie
Przedmiotem inwestycji jest hala logistyczna z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w dwóch etapach 1a i 1b.
Projekt inwestycji przewiduje realizacje całego zamierzenia w dwóch etapach 1a i 1b. Podział na etapy przewiduje dla etapu 1a możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Natomiast etap 1b ma stanowić rozbudowę etapu 1a w późniejszym terminie, zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora.

Przeznaczenie obiektu
Projektowany obiekt jest halą logistyczną z zapleczem socjalno-biurowym ,administracyjnym i technicznym.
Hala logistyczna – projektuje się 1 kondygnację nadziemną.
Część socjalno-biurowa – projektuje 3 kondygnacje nadziemne.
Część techniczna oraz administracyjna – projektuje się 1 kondygnację nadziemną.

Charakterystyczne parametry
Powierzchnia użytkowa 63 147,00 m2
w tym:
powierzchnia użytkowa hali 56 730,96 m2
powierzchnia użytkowa część biurowo-socjalna 5 166,84 m2
powierzchnia użytkowa część administracyjna 531,62 m2
powierzchnia użytkowa część techniczna 717,58 m2
Powierzchnia zabudowy 61 323,00m2
Kubatura brutto 837 886,00m3

Powierzchnia całkowita 65 155,16m2
Długość max budynku 537,60m
Szerokość max budynku 140,67m
Wysokość max budynku 15,32m
Ilość kondygnacji hala, część administracyjna, techniczna 1
Ilość kondygnacji część socjalno-biurowa 3

Opis funkcji hali logistycznej z zapleczem socjalno-biurowym ,administracyjnym i technicznym.
Hala – PM- w projektowanej hali odbywać się będzie składowanie blokowe produktów, na półkach i regałach oraz konfekcjonowanie magazynowanych produktów przy stanowiskach w wyznaczonej strefie. Dostawcy dostarczają części, półprodukty lub większe ilości produktów do hali, dużymi samochodami ciężarowymi za pośrednictwem ramp załadowczych i przeładunkowych. Tam produkty są składowane w systemie regałów wysokiego składowania. W hali magazynowej produkty są magazynowane, konfekcjonowane i przepakowywane do opakowań indywidualnych. Potem towary te są nadal składowane na regałach, a następnie poprzez rampy załadowcze transportowane przy użyciu samochodów ciężarowych do miejsca przeznaczenia.
Prowadzona działalność nie będzie wprowadzała zanieczyszczeń do atmosfery ani gruntu.
Część socjalno-biurowa- ZLIII
-parter – strefa wejściowa z portiernią i pom. ochrony, pom. socjalne dla pracowników hali, szatnia wraz z umywalnią, zaplecze socjalne dla kierowców, kotłownia, toalety dla pracowników, pom. porządkowe, magazyn, palarnia zewnętrzna,
-I piętro – dwie szatnie wraz z umywalniami, magazyn odzieży roboczej, pom. porządkowe,
-II piętro – pom. biurowe, pom. konferencyjne, toalety, pom. socjalne dla pracowników biurowych, magazyny, pom. porządkowe, serwerownia i rozdzielnia.
Część administracyjna – ZLIII– projektuje się pom. biurowe oraz poczekalnię dla kierowców, toalety dla kierowców i pracowników biurowych, pom. magazynowe, gospodarcze, porządkowe oraz kotłownię.
Część techniczna -PM- projektuje się pom. magazynowe, gospodarcze, porządkowe oraz trafostację.
Dla hali magazynowej nie określa się rodzaju składowanych materiałów; przyjęto, że składowane będą wyłącznie materiały niepalne lub stałe materiały palne w ilości nie powodującej przekroczenia maksymalnego obciążenia ogniowego budynku hali wynoszącego 4000 MJ/m2 , etapu 1a i 1b.

Zatrudnienie i zaplecze socjalne
Zatrudnienie i dostępność dla osób niepełnosprawnych
Planowana inwestycja nie przewiduje zatrudnienia i obsługi osób niepełnosprawnych.
a) w hali logistycznej (budynek PM):
900 osób w systemie III-zmianowym (50%,30%,20%), na najliczniejszej zmianie 450 osób w tym 80% kobiet i 20% mężczyzn
Hala logistyczna nie jest miejscem pracy stałej. Praca odbywać się będzie w układzie rotacyjnym -zmiana co 4 godziny.
b) w części socjalno-biurowej (budynek ZLIII): – w systemie I zmianowym – łącznie max. 20 osób w każdym z dwóch budynków
c) w części administracyjnej (budynek ZLIII): – w systemie II zmianowym- łącznie max. 2 osób
Część socjalno-biurowa
a) Pracownicy – hala 1a i 1b:
Szatnie z umywalniami dla pracowników, jadalnia oraz odrębne pomieszczenia wc – w obrębie części ZLIII, na parterze i I piętrze części socjalno-biurowej.
Praca w hali zakwalifikowana jest do pracy czystej.
Projektuje się szafki podwójne dla każdego pracownika na odzież własna i odzież roboczą.
W umywalniach zapewnia się 1 umywalkę na 10os.najliczniejszej zmiany, 1 wc na 10 umywalek, dodatkowo dla poprawy komfortu pracowników zapewnia się po 2 kabiny prysznicowe w każdej umywalni.
Projektuje się ustępy oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn w liczbie odpowiadającej najliczniejszej zmianie:
1wc + 1 pisuar na 30 mężczyzn; 1wc dla 20 kobiet
W przedsionku ustępów zapewnia się 1 umywalkę na 3wc i 3 pisuary.
Ustępy zaprojektowano w odległości max 75m od stanowiska pracy.
Na parterze części biurowej zapewniono jeno pomieszczenie wypoczynku o pow. min 8m2 z 1 miejscem leżącym na min 300 kobiet z najliczniejszej zmiany.
Zapewniono pomieszczenie jadalni typu I (do spożywania posiłków własnych)
Zapewniono 1,1m2 na osobę.
Jadalnia wyposażona jest w miejsca siedzące dla 150os. Z umywalkami – 1 umywalka na 20os. Urządzeniami do podgrzewania posiłków własnych, zlewozmywakami dwukomorowymi -1 zlewozmywak na 20os., oraz szafki do przechowywania posiłków własnych. Dla poprawy komfortu projektuje się zmywarki oraz lodówki.

b) Pracownicy – biura:
Pomieszczenia biurowe, konferencyjne, wc damskie i męskie, pomieszczenie socjalne oraz techniczne w części ZLIII, na II piętrze części socjalno-biurowej
Pomieszczenie socjalne w części biurowej zapewnia miejsce spożywania posiłków własnych, wyposażone w zlewozmywak, lodówkę i zmywarkę.
Dla pracowników biurowych, administracyjnych i hali logistycznej projektuje się zewnętrzna wiatę o funkcji palarni w strefie wejściowej części socjalno-biurowej 1a i 1b,

c) Obsługa kierowców:
Pomieszczenia socjalne, wc męskie, ZLIII, na parterze części socjalno-biurowej, dostępne z zewnątrz
d) Pracownicy – administracji:
Pomieszczenia biurowe, wc damskie i męskie, pomieszczenie socjalne oraz techniczne w części ZLIII, na parterze części administracyjnej
Pomieszczenie socjalne w części biurowej zapewnia miejsce spożywania posiłków własnych, wyposażone w zlewozmywak i lodówkę.